Sławomir Michał Bobola

Bystra 58, 38-300 Gorlice
E-mail: slawomir@bobola.net.pl
tel. +48 786 972 961

23.03.1987

---------------------------------------------------

Pobierz CV | PDF [PL]
Download CV | PDF [ENG]

---------------------------------------------------


(See the English version below)


Edukacja:


2011-2015 | Uniwersytet Sztuki Stosowanej w Wiedniu
Magister sztuki: Bardzo dobry

Tytuł pracy: „Przytulanka” | Wydział: Art&Science | Opiekun pracy: univ.-prof. Virgil Widrich.
Praca pisemna została pomyślana jako kolaż literacki, zaś część plastyczna przedstawiona została w formie wystawy: 3 obiektów, jednego; obrazu, rysunku i kolażu, oraz fotografii dokumentującą rzeźbę. Tematem pracy stała się miłość.

2008-2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Licencjat: Plus dobry

Tytuł pracy: „Dzwięk w przestrzeni obrazu” | Wydział Intermedia | Opiekun pracy: prof. Konrad Kuzyszyn. Przedmiotem pracy była kompozycja audiowizualna na trzy projekcje obrazu animowanego i cztery kanały dźwięku. Pracę pisemną stanowił autorski esej o rozwoju audiowizualności w XX w. wraz z appendixem prezentującym dzieło prof. Stefana Weyny.

2003-2006 | Szkoła Plastycznna w Tarnowie
Dyplom: Bardzo dobry

Tytuł pracy: „Karciak” | Wydział Meblarstwa Artystycznego | Opiekun pracy: Mgr. Stanisław Chmiel. Przedmiotem pracy stał się stolik do gry w karty stylizowany na neorokoko, wraz z pracą pisemną obejmującą zarys historii stołów do gier planszowych.

1993-2002 | Szkoła podstawowa i gim. w Bystrej
Świadectwo ukończenia szkoły: DobryDoświadczenie zawodowe:


2018-2019 | Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie
Nauczyciel Multimediów

Opracowanie autorskiego programu nauczania - dla uczniów klasy drugiej i trzeciej liceum, oraz pierwszego roku studium - przedmiotu Multimedia. Program łaczył zajecia praktyczne z teoretycznymi, sztuke i media dawne ze współczesnymi (media, multimedia, intermedia i transmedia). Organizacja i kuratorstwo dwóch wystawy artystycznych: Medzu (01.II.2019), oraz Natura Kultura (14.VI.2019) dla ww. uczniów; wraz z opracowaniem katalogu powystawowego do jednej z nich.

2017-2018 | Bethlaiem Cellar Pty. Ltd., Republika Południowej Afryki
Główny Menadżer

Logistyka: badanie miedzynarodowego rynku transportu morskiego i lotniczego, sporządzanie raportów na ceny transportu, negocjowanie stawek transportowych, sporządzanie dokumentacji przewozowej, planowanie i nadzór transportu morskiego i lotniczego, koordynacja importu, exportu i dystrybucji. Organizacja Eventów: research, nagocjowanie warunków umów, budowa i legalizacja infrastruktury przedsięwzięcia, promocja, zarązdzanie zespołem.

2016-2017 | Bread Wine Pty. Ltd. Hongkong
Młodszy Menadżer

Analiza rynku: research, budowa baz danych ofert kontrachenckich, porównywanie cen produktów w skali globalnej. Zarządzanie kadrą: międzynarodowa rekrutacja pracowników, inicjowanie spotkań biznesowych, kontrolowanie postępu rozwoju przedsięwzięcia. Copywriting: tworzenie ofert handlowych, tekstów marketingowych, publikacja ogłoszeń na portalach międzynarodowych.

2014-2016 | Kazimierski Zdrój Sp. z o.o. Polska
Prezes zarządu spółki

Budowa infrastruktury firmy, rejestracja: Sp. z o.o., Vat, Nip, Regon, znak handlowy, domena. Zarządzanie nieruchomością: podział gruntów, przekształcanie działek, wpisy do ksiąg wieczystych. Zarządzanie firmą; księgowość, rekrutacja pracowników, sporządzanie raportów finansowych, kontrola przepływu kapitału, negocjacje kontraktów, inwestycje, zarządzanie kadrą. Logistyka. Badanie rynku. Marketing, PR, identyfikacja wizualna firmy.

2009–2014 | Wolny strzelec
Webdesigner, Webmaster, Graphic designer, Motion designer, Videographer, VJ.

Photoshop, Html, CSS, JavaScript, Jquery | Illustrator, Corel Draw | After Effect, Flash, Processing | FinalCut, Premier Pro, Compressor, Soundtrack, Audacity, Module8.Nagrody / Wystawy:


2007, 26.IV | Wystawa "Galeria Młodych"
Pokaz prac.
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Liceum Plastycznego w Tarnowie.

2008, VI | Wystawa Intermediów – CRICOTEKA –
Wystawa zbiorowa.
Katedra Intermediów ASP Kraków,
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka.

2011, 13-20.IV | Przegląd Sztuki Ulotnej
Performance audiowizualny.
Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, ASP Łódź.

2011, 18.V | Konkurs Miejsce Miłosza
II nagroda exequo – kompozycja audiowizualna.
Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum w Krakowie.

2012, 08.XII | Konkurs kompozytorsko -wykonawczy CAGE 1,2,3
Dyplom za udział w finale konkursu.
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”.

2012, 21.VII | Euratom Project Exhibition
Performance.
Department for Ontological Patchworks,
University of Applied Arts Vienna.Dodatkowe:


Wysoka kultura osobista, kreatywność, inteligencja, asertywność, odwaga, odporność na stres, indywidualne podejście do drugiego człowieka, cierpliwość, wyobraźnia, wraźliwość, charakter.

Zainteresowania:

Filozofia, sztuka, literatura piekna, film, polityka, kultura antyczna, historia, kulinaria, wino, rzemiosło, wychowanie fizyczne, fitoterapia.


Język:

Polski
Angielski
* * *
Education:


2011-2015 | University of Applied Arts Vienna
Master of Arts: Very good

The title of the work: "Cuddle song" | Art&Science department | The Supervisor: univ.-prof. Virgil Widrich A theoretical work, has been conceiving in a form and a technique as a text collage. A practical work, has been conceiving as an art exhibition of: three objects, one; drawing, painting, and a photo documenting a sculpture. A Subject of work is Love.

2008-2011 | Academy of Fine Arts in Cracow
Licentiate: Plus good

The title of the work: "Sound in Image" | Intermedia department | The Supervisor: prof. Konrad Kuzyszyn A Subject of work is an audiovisual composition, on three projections of an animated image, and four sound channels. A theoretical work is an essay on the history of audiovisual media in the XXth century. The theoretical work have an appendix, presenting a work of the a Polish engennering prof. Stefan Weyna.

2003-2006 | Art School in Tarnów
Diploma: Very good

The title of the work: "Gaming Table" | Artistic furniture department | The Supervisor: mgr. Stanisław Chmiel. A Subject of work is a gaming table, in the the rococo style. A theoretical work is an outline of the history of gaming tables.

1993-2002 | Primary and secondary school in Bystra
School leaving qualification: Good.Experience:


2018-2019 | High School of Art and Design in Tarnow
Multimedia Teacher

Development of the curriculum for students of 2nd and 3rd year of High School of Art in Tarnow, for the Multimedia class. The program combines practical and theoretical aspects, ancient art and contemporary media (media, multimedia, intermedia and transmedia). Organization and curating of two art exhibitions: Medzu, 01.II.2019, and Nature Culture, 14.VI.2019 for the abovementioned students; together with designing the catalog for one of them.


2017-2018 | Bethlaiem Cellar Pty. Ltd., South Africa
General Manager

Logistic: management of maritime and air transport, preparation of transport cost reports, negotiation of freight rates, preparation and submission of transport documentation, transport planning and supervision, coordination of; import, export and distribution. Event management: research, negotiation of contracts, planing, design and construction of project infrastructure, implementation of project, promotion, team management.


2016-2017 | Bread Wine Pty. Ltd. Hongkong
Junior Manager

A Market analysis: research, development of a database of investment offers, valuation analysis.
HR management: international recruitment, coordination of meetings, project monitoring and progress control. Copywriting: preparation of business proposals, writing marketing texts, publication of announcements and advertisements.


2014-2016 | Kazimierski Zdrój Sp. z o.o. Poland
Chairman of the Management Board

Building the company infrastructure, incorporation of: Pty. Ltd, Vat, Tin, National Register of Economic Units; a trademark, a domain name. Property management: subdivision, a land conversion, submission of entries to a land and mortgage register. Management: bookkeeping, recruitment, preparation of cost reports, capital control, negotiation of contracts, planning of investments, personelle management. Logistics. Market research. Marketing: PR, visual identification.


2009–2014 | Freelancer
Webdesigner, Webmaster, Graphic designer, Motion designer, Videographer, VJ.

Photoshop, Html, CSS, JavaScript, Jquery, Illustrator, Corel Draw, After Effect, Flash, Processing, FinalCut, Premier Pro, Compressor, Soundtrack, Audacity, Module8.Awards / Exhibitions:


2007, IV | Galeria Młodych Exhibition
Show of works.
Regional Museum in Tarnów, Art High School in Tarnów.

2008, VI | Intermedia Exhibition - CRICOTEKA -
Group exhibition.
Intermedia Department of the Academy of Fine Arts in Cracow,
Center for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor Cricoteka.

2011, IV | TEMPORARYtacje, Overview of Temporary Art
Audiovisual performance.
Festival of Science, Technology and the Arts, Academy of Fine Arts Lodz.

2011, V | Miejsce Miłosza Competition
Second exequo award for audiovisual composition.
Muzyka Centrum Artistic Association in Krakow.

2012, XII | Composer-executive competition CAGE 1,2,3
Diploma for participation in the final of the competition.
Center for Intercultural Creative Initiatives „Rozdroża”.

2012, VII | Euratom Project Exhibition
Performance.
Department for Ontological Patchworks,
University of Applied Arts Vienna.Miscellaneous:


High personal standards of behavior and achievement, creativity, intelligence, assertiveness, courage, high stress resistance, individual approache, patience, imagination, insight, character.


Interests:

Philosophy, art, literature, film, politics, ancient culture, history, culinary, wine, yoga, phytotherapy.


Language:

Polish
English
* * *
.
Powrót | Back